De Uitlandse Polder

Het gebied functioneert als een weidevogelgebied en biedt plaats aan allerlei bijzondere flora zoals de brede orchis, rietorchis en welriekende nachtorchis.

Herinrichting Uitlandse Polder

De Uitlandse Polder is in het kader van het Programma Kust op Kracht ingericht als natuurgebied. De voormalige bollengrond is door middel van het afplaggen van de bovenste voedselrijke laag, het aanbrengen van plas-draszones, natuurlijke oevers en sloten teruggebracht naar de situatie van vóór de inpoldering rond 1600. Hierbij is circa 28.000 m3 grond verzet. Het gebied functioneert als een weidevogelgebied en biedt plaats aan allerlei bijzondere flora zoals de brede orchis, rietorchis en welriekende nachtorchis. De grote ratelaar, echte koekoeksbloem, pinksterbloem en reukgras geven de weides geur en kleur. Na het broedseizoen worden er koeien ingezet om de vegetatie kort te houden. In het gebied zijn ook nollen oftewel jonge duinen aangebracht. Ook is er een mooi wandelpad met uitzichtpunt aangelegd.

Het gebied functioneert als buffergebied voor het ernaast gelegen Zwanewater (op de afbeelding hierboven links van de weg). Door het water in de polder op te zetten wordt verdroging in het Zwanewater voorkomen. In het filmpje hieronder wordt het project op sfeervolle wijze toegelicht.

Pingo was projectleider van de voorbereiding en uitvoering. Taken waren naast andere zaken het aanvragen van vergunningen (ontgronding, flora en fauna, sloop, water, omgevingsvergunning inclusief afwijken van bestemmingsplan), onderzoek randvoorwaarden (archeologie, natuur, riool, Niet Gesprongen Conventionele Explosieven, legger), begeleiden van ontwerp (hydrologische kant was best een uitdaging), aanbesteding en uitvoering.